Профил пољопривреде

Општина Ражањ обухвата 14.798 ха пољопривредних површина, што представља 51% од укупне површине територије Општине. Структура пољопривредних површина одликује се великим уделом обрадивих површина које чине 12.330,75 ха пољопривредних површина (83,32%). Остатак пољопривредних површина обухватају воћњаци и виногради. Највише се гаје жита (45,2%), затим крмно биље (15,62%), поврће (1,11%) док је индустријско биље слабо заступљено са свега (0,01%). Воћњаци и виногради и поред повољних услова за гајење слабо су заступљени. Воћњака има на свега 289,8774 hа (2,35% обрадивих пољопривредних површина). Виногради се простиру на 417,6308 hа (3,39% обрадивих пољопривредних површина). Травне површине (пашњаци и ливаде) обухватају 2.437,289 hа (16,50% пољопривредних површина). Општина има повољне услове за развој сточарства. У задњих неколико година дошло је до смањења сточног фонда.
Говедарство је у оквиру сточарства најзначајнија грана. Број говеда у последњих неколико година бележи перманентан пад. Међутим, напредак у говедарству се огледа у узгоју продуктивних грла говеда, што је веома важно за производњу говеђег меса и млека. То указује на прелазак са радно-интензивног на производно-интензивно говедарство. У наредном периоду очекује се повећање сточног фонда и побољшање његовог квалитета. У процесу измене расног састава говеда највећи значај имају задруге које стимулишу и убрзавају ову трансформацију на индивидуалним газдинствима набавком квалитетног приплода и вештачким осемењавањем крава.
С обзиром да општина Ражањ обухвата највећим делом сеоско становништво у чијој исхрани ја најзаступљеније свињско месо, значај узгоја свиња је изузетно велики. Свињско месо се брже производи, а осим тога конзервисање овог меса сушењем се обавља и у оквиру породичних газдинства. Због тога је на селу већа потрошња свињског него говеђег меса.
Општина Ражањ обухвата брдско-планинско подручје изузетно погодно за узгој оваца. Значај оваца није само због произдвоње меса, већ и због производње млека и вуне. Међутим, производња оваца је на веома ниском нивоу.
Код ове производње је карактеристична уравнотеженост по свим деловима општине, јер је гајење живине заступљено у свим деловима. Већина газдинстава земљорадника у производној структури има живинарску производњу. У овој грани сточарства производни циклус је кратак. Трошкови радне снаге могу бити знатно мањи него у другим гранама сточарства. Највиши ниво савремене технологије у сточарству остварен је управо у живинарству. Фактор раста живинарске производње је и висока потражња производа које даје ова грана сточарства (месо, јаја).

ЗАДРУГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ СУ:

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БУКОВИК - Задруга је почела са радом 2001.године , броји 10 чланова и 255 коопераната. Делатност: промет семенске робе, вештачких ђубрива , хемијских средстава, сточне хране, ситне механизације и алата, пружање стручних услуга и савета узгојем крава музара и приплодних јуница.
ЗАДРУГА НОВИ БРАЧИН - основана 1937. Године као штедо кредитна задруга а пререгистрована 1999.године код АПР-а. Има 12 чланова, запошљава 6 радника. Бави се набавком прехрамбене и мешовите робе, снабдевање пољопривредне произвођаче сточном храном, семенском робом и минералним ђубривима.
ОЗЗ ЗАПИС 2012 РАЖАЊ - има малопродају пољопривредну апотеку и механизацију (трактор, приколицу, силажни комбајн). Врши се услужно силирање кукуруза а кроз малопродају се бави трговином и набавком репроматеријала
Задругари се на своји имањима баве различитим културама (ратарска производња, сточарство и воћарство)
ЗАДРУГА СКОРИЦА - претежна делатност узгој стоке и трговина прехрамбеним производима. Започела са радом 2002.године. Броји 5 запослених у сталном радном односу.
ПОЉОПРИВРЕДНА СОЦИЈАЛНА ЗАДРУГА „РАЖАЊКЕ“ РАЖАЊ – претежна делатност прерада и конзервисање воћа и поврћа Задуга је основана 05. новембра 2020. год кроз пројекат „Подршка развоју иноватнивних модела за социјално укључивање – Јаке жене“ који општина Ражањ спроводи у сарадњи са удружењима грађања „Етно конац“ и „Сунчев зрак“ и Туристичком организациојом општине Ражањ. Оснивање задруге је подржала Швајцарска канцеларија за развој и сарадњу (SDC) као и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ).