Становништво

Демографска кретања општине Ражањ карактерише константна, релативно интензивна миграција и погоршање виталних карактеристика становништва.
У погледу распрострањености и броја становника припада групи мањих општина у Србији. На површини од 289 km2 живи 9.150 становника (по попису из 2011. године) или 32 становника на 1 km2. По густини насељености Општина знатно заостаје у односу на регионални и републички просек.
Структуру становништва према старости чини: до 19 година-1524 становника (17% укупног становништва); од 20 до 39 година-1765 становника (19% укупног становништва); од 40 до 59 година-2415 становника (26% укупног становништва), од 60 до 79 година -2793 становника (31% укупног становништва); преко 80 година -653 становника (7% укупног становништва). Просечна старост у општини Ражањ је 49 година, а стопа природног прираштаја -19 промила°/◦◦.

Становништво према старосним групама, 2011

Извор:РЗС- Витална статистика

Према подацима Републичког завода за статистику и Националне службе за запошљавање у општини Ражањ има 737 запослена и 610 регистрована незапослена лица.

Број запослених и регистрованих незапослених, према полу, 2011

Извор: РЗС-Статистика запослености и зарада,
НСЗ-Национална служба за запошљавање

Учешће незапослених према старосним групама
у укупном броју незапослених, 2011. (у % )

Извор: Национална служба за запошљавање

Учешће незапослених према старосним групама и полу у укупном броју незапослених, 2011.(у %)

Извор: Национална служба за запошљавање