Путна инфраструктура

Кроз општину Ражањ пролази најзначајнија друмска комуникација на подручју Републике, међународни пут високог ранга Е-75 (Будимпешта-Београд-Ниш-Скопље), Коридор 10. Најближи нишки аеродром налази се на око 50 km од подручја општине Ражањ. Укључујући и ауто пут, укупна дужина путева је 116 км од чега Општина располаже са око 100 km путева са савременим коловозом.

Дужина путева, 2011.година( у км )

Извор: РЗС- Саобраћај и телекомуникације

Веза општине Ражањ са непосредним окружењем остварује се и преко 38 km регионалних путева: Р-121а (Е-75, Подгорац-Јошаница веза са Р-121 и Соко Бањом), Р-214 (стара путна комуникација Београд-Ниш, паралелно са Е-75 повезује Ражањ, Алексинац и Ниш) и Р-221 (веза са Р-214 Ђунис-Прокупље), а од тога под савременим коловозом 29 km. На територији општине Ражањ постоје локални путеви у укупној дужини од 77,76 km од тога 70,80km је под савременим коловозом и 6,96 км са земљаним коловозом.
Савремени коловозни застор на локалном путу заступљен је са 91,05 % од укупне површине, али је исти изузетно оштећен што заступљеност знатно умањује.
Сви регионални путеви су урађени од битуминизираног носећег слоја 1959. године и од тада су вршене интервенције само на одржавању (попуњавању ударних рупа) а не и на пресвлачењу асвалтбетоном. Због саме старости, као и велике фрекфенције моторних возила пајавиле су се мрежне пукотине које захтевају стално одржавање. На регионалним путевима Р-214 и Р-221 потребно је извршити пресвлачење асвалтбетоном д=4 cm у ширини од 5-7 m и укупној дужини око 20 km, важних за живот грађана на територији општине Ражањ.
На регионалном путу Р-121а деоница Грабово-Јошаница је са земљаним коловозом у дужини од 9 км. Учешће Републике у изградњи овог пута помогло би развоју туризма Општине, имајући у виду да је суседна општина Соко Бања туристичко место.
С обзиром да је деоница регионалног пута Р-121а Витошевац-Подгорац у врло лошем стању неопходно је извршити санацију истог.