Месне заједнице

Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне заједнице и други облици месне самоуправе.
Актом о оснивању месне заједнице, у складу са статутом општине, односно града, утврђују се послови које врши месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања као и поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.
Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне самоуправе.
Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању.
Изборе за савет месне заједнице расписује председник скупштине општине, односно града.
Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.
Савет месне заједнице:

1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине;
7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима.

Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе обезбеђују се из:

1) средстава утврђених одлуком о буџету општине, односно града, укључујући и самодопринос;
2) донација;
3) прихода које месна заједница, односно други облик месне самоуправе оствари својом активношћу.

Браљинa

Површина: 1158 ха
Надморска висина: 160 m
Број становника: 266
ПИБ: 102042488
Матични број: 07132549
Адреса: Браљина, 37215 Ражањ
Контакт телефон:
Председник месне заједнице: Слободан Марковић
Чланови савета месне заједнице:

1. Немања Вујчић
2. Немања Милић
3. Зоран Јовановић
4. Богомир Миљковић

Витошевац

Површина: 3278,5 ха
Надморска висина: 276 m
Број становника:
1277
ПИБ:
102042470
Матични број:
07132522
Адреса: Витошевац 37213 Витошевац
Контакт:
Председник месне заједнице:  Славиша Ђокић
Чланови савета месне заједнице:

1. Славољуб Милосављевић
2. Далилбор Рајић
3. Стефан Миленковић
4. Томислав Ранђеловић
5. Томислав Матић
6. Никола Мијаиловић
7. Драгана Радисављевић
8. Зоран Давидовић

Липовац

Површина: 427,3 ха
Надморска висина:
238 m
Број становника:
298
ПИБ:
102042558
Матични број: 07220120
Адреса:
Контакт:
Председник месне заједнице: Александар Тодоровић
Чланови савета месне заједнице:

1. Ненад Динић
2. Немања Голубовић
3. Раица Тодоровић
4. Зоран Тодоровић

Малетина

Површина: 425,3 ха
Надморска висина: 170 m
Број становника:
188
ПИБ:
102042603
Матични број: 07220103
Адреса: Малетина, 37215 Ражањ
Контакт:
Председник месне заједнице: Марјан Нешић
Чланови савета месне заједнице:

1. Небојша Марковић
2. Сања Крстић
3. Живорад Антић
4. Бојан Живадиновић

Нови Брачин

Површина: 852,7 ха
Надморска висина:
170 m
Број становника:
511
ПИБ:
102042381
Матични број: 07132611
Адреса: Нови Брачин, 37216 Нови Брачин
Контакт:
Председник месне заједнице: Зоран Антић
Чланови савета месне заједнице:

1. Верислав Велисављевић
2. Ненад Живковић
3. Иван Стојковић
4. Милан Крстић
5. Дејан Симоновић
6. Немања Стојановић
7. Ненад Живковић

Подгорац

Површина: 1512,1 ха
Надморска висина: 288 m
Број становника:
516
ПИБ:
102042515
Матични број: 07132441
Адреса: Подгорац, 37213 Витошевац
Контакт:
Председник месне заједнице: Предраг Живковић
Чланови савета месне заједнице:

1. Живомир Нешић
2. Живомир Дурмишевић
3. Славољуб Нешић
4. Томица Петровић
5. Мирослав Матић
6. Бане Миленковић

Послон

Површина: 899,1 ха
Надморска висина:
211 m
Број становника:
264
ПИБ:
102042566
Матични број: 07187424
Адреса: Послон, 37215 Ражањ
Контакт:
Председник месне заједнице: Оливер Мијалковић
Чланови савета месне заједнице:

1. Александра Бајкић
2. Милорад Радисављевић
3. Иван Миловановић
4. Иван Радовановић

Ражањ

Површина: 891,5 ха
Надморска висина:
338 m
Број становника:
1245
ПИБ:
102042453
Матични број: 07214774
Адреса: Ражањ, 37215 Ражањ
Контакт:
Председник месне заједнице: Миљојко Ђурковић
Чланови савета месне заједнице:

1. Бранка Тимић
2. Весна Шејат
3. Милан Степановић
4. Драган Макргић
5. Дејан Стамболић
6. Миодраг Демировић
7. Снежана Милошевић
8. Марко Стојковић

Скорица

Површина: 4376,1 ха
Надморска висина:
227 m
Број становника:
958
ПИБ:
102042611
Матични број: 07132573
Адреса: Скорица, 37218 Скорица
Контакт:
Председник месне заједнице: Радомир Радојковић
Чланови савета месне заједнице:

1. Љубиша Петковић
2. Новица Савић
3. Славољуб Бркић
4. Мирољуб Бркић
5. Радослав Радосављевић
6. Живомир Марић

Стари Брачин

Површина: 859,4 ха
Надморска висина:
195 m
Број становника:
371
ПИБ:
102042638
Матични број: 07221819
Адреса:Стари Брачин, 37216 Нови Брачин
Контакт:
Председник месне заједнице: Томислав Милутиновић
Чланови савета месне заједнице:

1. Дејан Стевић
2. Бојан Стевић
3. Зоран Николић
4. Живко Миладиновић
5. Драгиша Шајкић
6. Саша Живановић

Црни Као

Површина: 1224,4 ха
Надморска висина:
417 m
Број становника:
504
ПИБ:
102042531
Матични број: 07187360
Адреса: Црни Као, 37215 Ражањ
Контакт:
Председник месне заједнице: Венера Голубовић
Чланови савета месне заједнице:

1. Зоран Степановић
2. Саша Ћирић
3. Горан Маринковић
4. Александра Илић
5. Славиша Ђурчић
6. Лидија Крстић

Шетка

Површина: 1064,1 ха
Надморска висина: 290 m
Број становника:
471
ПИБ:
102163313
Матични број: 07266014
Адреса: Шетка, 37215 Ражањ
Контакт:
Председник месне заједнице: Бојан Милојковић
Чланови савета месне заједнице:

1. Саша Миловановић
2. Ненад Петровић
3. Зоран Пешић
4. Драгослав Милојковић
5. Милош Рашић
6. Немања Миленковић

Варош

Површина: 1158,6 ха
Надморска висина: 290 m
Број становника:
360
ПИБ:
102042461
Матични број: 07220111
Адреса: Варош 37215 Ражањ
Контакт:
Председник месне заједнице:  Дејан Ракић
Чланови савета месне заједнице:

1. Марко Јанковић
2. Слађан Ђурђевић
3. Славиша Дамљановић
4. Далибор Величковић
5. Јовица Стојковић
6. Милош Целић

Грабово

Површина: 2478,9
Надморска висина: 280 m
Број становника:
193
ПИБ:
102042507
Матични број:
07132590               
Адреса: Грабово, 37213 Витошевац
Контакт:
Председник месне заједнице: Наташа Ужаревић
Чланови савета месне заједнице:

1. Саша Јовановић
2. Миша Милошевић
3. Марко Петровић
4. Мијомир Михајловић

Мађере

Површина: 1028,5 ха
Надморска висина:
207 m
Број становника:
525
ПИБ:
102042599
Матични број: 07220138
Адреса: Мађере, 37215 Ражањ
Контакт:
Председник месне заједнице: Дејан Гагић
Чланови савета месне заједнице:

1. Милан Гагић
2. Горан Митић
3. Драгослав Ракић
4. Зоран Марковић
5. Душан Бујшић
7. Горан Гагић

Маћија

Површина:
Број становника:
126
ПИБ:
102042582
Матични број: 07132557
Адреса: Маћија, 37215 Ражањ
Контакт:
Председник месне заједнице: Драган Миловановић
Чланови савета месне заједнице:

1. Иван Јовановић
2. Милан Крстић
3. Лазар Првуловић
4. Радослав Обрадовић

Пардик

Површина: 850,5 ха
Надморска висина:
320 m
Број становника:
385
ПИБ:
102042523
Матични број: 07132603
Адреса: Пардик, 37213 Витошевац
Контакт:
Председник месне заједнице: Славиша Јовановић
Чланови савета месне заједнице:

1. Дејан Ђукић
2. Марко Бајкић
3. Душан Бајкић
4. Бобан Петровић
5. Марко Марковић
6. Јован Петровић

Претрковац

Површина: 503,8 ха
Надморска висина:
194 m
Број становника:
326
ПИБ:
102163321
Матични број: 07221797
Адреса: Претрковац, 37213 Витошевац
Контакт:
Председник месне заједнице: Милан Василић
Чланови савета месне заједнице:

1. Душан Аранђеловић
2. Живорад Ружић
3. Вукашин Аранђеловић
4. Велибор Мојсиловић
5. Бојан Антић
6. Дарко Аранђеловић

Прасковче

Површина: 932,7 ха
Надморска висина: 164 m
Број становника:
511
ПИБ:
102042574
Матични број: 07132514
Адреса: Прасковче, 37215 Ражањ
Контакт:
Председник месне заједнице: Славиша Тодоровић
Чланови савета месне заједнице:

1. Драгиша Ивановић
2. Љубодраг Пешић
3. Милован Николић
4. Александар Никодијевић
5. Мирослав Мартиновић
6. Зоран Радисављевић

Рујиште

Површина: 1620,6 ха
Надморска висина:
271 m
Број становника:
413
ПИБ:
102042540
Матични број: 07132581
Адреса: Рујиште, 37215 Ражањ
Контакт:
Председник месне заједнице: Валентина Павловић
Чланови савета месне заједнице:

1. Александар Ђикић
2. Стефан Ђорђевић
3. Синиша Симоновић
4. Добромир Ћирковић
5. Синиша Милетић
6. Дарко Голубовић

Смиловац

Површина: 2063,6 ха
Надморска висина:
240 m
Број становника:
1052
ПИБ:
102042620
Матични број: 07221819
Адреса: Смиловац, 37218 Скорица
Контакт:
Председник месне заједнице: Жарко Маринковић
Чланови савета месне заједнице:

1. Драгиша Ђорђевић
2. Мијодраг Радосављевић
3. Дејан Ранђеловић
4. Дејан Благојевић
5. Славиша Рајић
6. Зоран Лазић
7. Драган Војиновић
8. Синиша Радивојевић

Церово

Површина: 508 ха
Надморска висина:
139 m
Број становника:
66
ПИБ:
102163330
Матични број: 07132565
Адреса: Церово, 37215 Ражањ
Контакт:
Председник месне заједнице: Мирослав Станојевић
Чланови савета месне заједнице:

1. Јовица Јевтић
2. Микица Радисављевић
3. Весна Јевтић
4. Зоран Марјановић

Чубура

Површина: 270,9 ха
Надморска висина:
280 m
Број становника:
194
ПИБ:
102042496
Матични број: 07221835
Адреса: Чубура, 37215 Ражањ
Контакт:
Председник месне заједнице: Србобран Марковић
Чланови савета месне заједнице:

1. Саша Марковић
2. Владица Стојковић
3. Марина Ђукић
4. Љубомир Димитријевић