Примарна заштита


Здравствену заштиту становништва организује и спроводи Дом здравља ''Др Милорад Михајловић'' у Ражњу који у свом саставу има матични објекат у Ражњу (1898м2), четири амбуланте (у насељима Скорица, Смиловац, Нови Брачин и Браљина) и једну здравствену станицу у Витошевцу. Обезбеђује здравствену заштиту за 9150 становника општине Ражањ, која се простире на територији од 289 км2. Закључно са 04.08.2015.године у установи је запослено 61 радника (56 на неодређено и 5 на одређено време).Запослено је 16 лекара од чега је 8 специјалиста и 8 доктора опште медицине од којих су 4 специјализанта. Дому здравља ''Др Милорад Михајловић'' Ражањ су одобрене четири специјализације и то једна из радиологије, две из педијатрије и једна из опште медицине.На тај начин је обезбеђена дугорочна одрживост наше здравствене установе.
Дом здравља ''Др Милорад Михајловић'' Ражањ инвестиционе и друге активности реализује на бази Стратешког плана Дома здравља 2013-2018 године и Годишњих оперативних планова.

Принципи рада Дома здравља Ражањ

Партнерство са локалном самоуправом, институтом за јавно здравље и удружењима грађана на реализацији пројекта из области здравства;
Трансарентост (сарадња са медијима, израда веб сајта установе);
Поштовање професионалних стандарда и етичких принципа;
Безбедни услови рада у установи;
Кодекс понашања здравствених радника;

Вредности Дома здравља Ражањ

Брига за кориснике;
Посвећеност послу;
Уважавање посебно осетљивих популационих група;
Брига о здравој животној средини општине Ражањ;
Лојалност установи од стране запослених и корисника услуга;
Толерантност у међусобним одосима запослених и запослених према корисницима;

Мисија:

Дом здравља ''Др Милорад Михајловић'' Ражањ је установа која пружа висококвалитетне услуге примарне здравствене заштите становништву општине Ражањ у којој су корисници – пацијенти и њихови здравствени проблеми центар нашег стручног рада, а превенција и рано откривање болести приоритет у раду стручног кадра. Мера нашег успеха је задовољство корисника и целокупне јавности.

Визија:

Дом здравља ''Др Милорад Михајловић'' Ражањ је установа у којој добро едуковани стручни кадар у квалитетним условима рада и са одговарајућом опремом константно унапређује превенцију,а болести успешно дијагностификује, лечи и излечује уз стално унапређење квалитета здравствених услуга, здравља корисника и њиховог задовољства.

Организациона структура

У оквиру делатности Дом здравља организоване су следеће организационе јединице – службе:
Служба опште медицине,
Служба за здравствену заштиту жена и деце,
Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагнистику и специјалистичко- консултативне прегледе,
Служба стоматолошке здравствене заштите и
Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.

Служба опште медицине обухвата послове здравствене заштите одраслих у матичном Дому здравља у Ражњу, у Здавственој станици у Витошевцу и Амбулантама: у Скорици, Смиловцу, Новом Брачину и Браљини.

У оквиру службе опште медицине образује се:
Одељење хитне медицинске помоћи и
Одсек за кућне посете и обилазак пацијената на терену.
У служби за здравствену заштиту жена и деце образују се:
Одсек за задравствену заштиту жена,
Одсек за здравствену заштиту деце.
У служби за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику и специјалистичко-консуслтативих прегледа образују се:
Одељење за лабораторију,
Одсек за радиологију и ултразвучну дијагностику,
Одсек за интернистичке прегледе и
Одсек за пнеумофтизиолошке прегледе.
У служби за стоматолошку здравствену заштиту образују се:
Одсек за превентивну и дечју стоматологију и
Одсек за општу стоматологију
У служби за правне, еконосмко-финансијске, техничке и њима сличне послове Образују се:
Одсек за правне и финансијско-економске послове,
Одeљење за санитетски превоз и
Одсек за чишћење и одржавање хигијене.

Измена организационе структуре односно нова Организациона шема је условљена одредбама Правилника о унутрашњој организацији здравсствених установа (Здравствена делатност на примарном нивоу члан. 2, 3., 4. , 5., 6., 7. ,8 .).

Пре доношења новог Правилника о организацији и систематизацији послова (новембар 2012. године) Дом здравља је био организован на следећи начин: служба опште медицине, служба за здравствену заштиту деце, служба за здравствену заштиту жена, служба стоматолошке здравствене заштите, патронажна служба, служа за лабораторијску дијагностику, служба за радиолошку дијагностику, служба интерне медицине, пнеумофтизиолошка служба и служба за економско финансијске, правне и др. послове.

Дом здравља ''Др Милорад Михајловић'' Ражањ акредитована здравствена установа – Сертификат о акредитацији број А-89-09/2013 од новембра 2013 – новембра 2016.године која унапређује превенцију, болести успешно дијагностификује, лечи и излечује уз стално унапређење квалитета здравствених услуга, здравља корисника и њиховог задовољства. До краја акредитационог периода очекује се пуна примена акредидатионих стандарда и процедура.