Председник

Извршну функцију у Општини врши Председник Општине. Председника општине бира СО-е Ражањ из реда одборника на четири године.


  • Председник општине

    Председник општине представља и заступа Општину, извршава и стара се о извршавању одлука скупштине општине

  • Заменик председника

    Заменика председника општине именује и разрешава Председник општине уз сагласност Скупштине општине.

  • Кабинет председника

    Кабинет председника општине помаже у раду Председнику општине, његовом заменику и члановима Општинског већа општине Ражањ