Општинско веће


Општинско веће бира Скупштина општине на предлог председника. Општинско веће има седам чланова. Поред изабраних на основу закона, члан већа је по функцији заменик председника општине. Председник општине председава општинским већем. У надлежности општинског већа је утврђивање предлога буџета општине, врши надзор над радом општинске управе, одлучује по жалбама на одлуке општинске управе и даје мишљење председнику општине по питањима за која председник сматра да су од значаја. Чланови општинског већа општине Ражањ, поред председника и заменика председника општине су:

Добрица Стојковић, председник општине,

Саша Милосављевић, заменик председника општине,

Јелена Радокановић, еконимиста из Ражња

Слободанка Јоцић дипл. економиста из Ражња

Ружица Ђукић Јанковић дипл.инж.ратарства из Ражња

Саша Ћирић, пољопривредник из Црног Кала

Верислав Велисављевић, Електротехничар из Новог Брачина