Организационе јединице

Општинска управа организује се као јединствени орган.          

У оквиру Општинске управе као јединственог органа, ради обављања сродних послова, образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова, подељене на основне, посебне и уже организационе јединице.

Основне организационе јединице:

 1. Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове и
 2. Одељење за привреду и финансије.

Посебне организационе јединице су:

 1. Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода;
 2. Служба за јавне набавке;
 3. Служба за скупштинске послове;
 4. Кабинет председника општине.

Ако природа и обим послова налажу, унутар основних унутрашњих организационих јединица могу се образовати уже организационе јединице: одсеци,( а унутар одсека – групе).

У оквиру Одељења за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове образују се следеће уже организационе јединице:

 1. Одсек за општу управу,
 2. Одсек за друштвене делатности,
 3. Одсек за имовинско правне послове
 4. Одсек за планирање, урбанизам , изградњу и озакоњење
 5. Одсек за инспекцијске послове.

Одсек за општу управу врши примену закона и других прописа у општем управном поступку; управља људским ресурсима- персонални и документациони послови у вези са радним односима запослених, именованих и постављених лица, издавање радних књижица и вођење регистра о радним књижицама; води  матичне књиге венчаних, рођених и умрлих, књиге држављана, води регистар становника и бирачки списак и остало везано за лична стања  грађана; врши оверу потписа, рукописа и преписа; уношење података у систем Е управе; обавља послове пријемне канцеларије –писарнице и архиве; обавља послове на информативном пулту-административно – техничке послове за органе општине и њених тела; послове поште пријем и усмеравање грађана.Врши и друге послове изнадлежности одсека.

Одсек за друштвене делатности обавља послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области предшколског и основног васпитања и образовања, примарне здравствене заштите и  заштитника права пацијената, социјалне заштите, финансијске подршке породицама са децом, културе, физичке културе, информисања ; послове остваривања надзора над законитошћу рада установа у области друштвене делатности чији је оснивач општина; врши послове који се односе на друштвени положај омладине и спорта и организација које окупљају омладину, друштвену бригу о деци и младима; врши послове у вези са борачко-инвалидском заштитом; у вези родне равноправности; послове повереништва за избеглице и миграцијеи друге. обавља послове на изради плана одбране општине и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине, Обавља послове на изради општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода и остале  планске документе у циљу организације и обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других већих непогода; обавља послове организације цивилне заштите; стварање услова за успостављање интегрисаног система заштите и спасавања.

Одсек за имовинско – правне послове прати и примењује  законе и други прописе из области имовинско правних односа у надлежности општине;  обавља имовинско-правне послове који се односе на: заштиту, очување, вођење јединствене евиденције и ажурирање непокретности у својини општине, у складу са законом, подзаконским актима и одлукама Скупштине општине; води јединствену евиденцију целокупне имовине чији је корисник општина; припрема нацрте аката о прибављању , коришћењу, управљању и располагању стварима које користе органи општине и  имовином у својини општине; врши послове управљања, коришћења и располагања непокретностима- отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине ; врши промет земљишта и зграда; води поступак експропријације, као и остале имовинско-правне послове поверене законом; води поступак промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште.

Одсек за планирање, урбанизам , изградњу и озакоњење обавља послове који се односе на област планирања,урбанизма, изградње, спровођење обједињење процедуре, озакоњења објеката и издавања водних аката, као и пословерегистратора.  Прикупља податке и документацију за израду Програма за постављање привремених објеката и осталих програма у области урбанизма и уређења простора, евидентира поднете пријаве извођења геолошких радова на основу Закона о рударству, подноси извештај министарству рударства,издаје дозволе за постављање огласних средстава. Обавља послове утврђивања  водопривредних  услова на територији општине; издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и радове у складу са законским овлашћењима општине.Врши утврђивање земљишта за редовну употребу објекта; доноси  решења о конверзији права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду;врши евидентирање скупштина станара стамбених зграда на територији општине; врши контролу коришћења стамбеног простора и грађевинско стање станова и стамбених зграда којим располаже општина; сарађује са надлежним комуналним и јавнимпредузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама.

Одсек за инспекцијске послове прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица која обављају комуналну делатност и осталих правних лицаи поступање предузетника и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката из области уређивања и одржавања објеката и јавних површина(зелене површине, гробља, пијаце, улице, локални и некатегорисани путеви, ауто-такси превоз,расвета,  вода); врши поверене послове из делокруга инспекцијског надзора.Прати стање, предлаже мере и врши надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине; доноси решења , налаже мере и прати њихово спровођење; врши послове процене утицаја на животну средину и стратешке процене; даје предлоге коришћења средстава остварених од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, као и друге послове у складу са законом.Врши надзор над применом Закона о планирању и изградњи и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на извођење грађевинских радована на објектима високоградње, нискоградње и другим објектима; контролу грађења објекта на прописан начин; припрема решења, налаже мере и стара се за њихово спровођење; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе; сарађује са надлежним институцијама; води прописане евиденције и припрема ивештаје за надлежне органе; прикупља податке, прати и анализира стање у својој области.

У оквиру Одељења за привреду  и  финансије образују се следеће унутрашње организационе јединице:

- Послови буџета.
- Послови за инвестиције и плаћања.
- Канцеларија за локални економски развој.
- Канцеларија за развој малих и средњих предузећа.
- Канцеларија за младе.

Послови буџета – послове управљања, припреме, израде нацрта и реализације буџета -остваривање јавних прихода и расхода, завршног рачуна буџета и консолидованог рачуна трезора уз поштовање система јединствене буџетске класификације укључујући и програмску; врши контролу над коришћењем буџетских средстава; врши финансијско-материјалне и књиговодствене послове буџета и рачуна посебних намена,обрачун и исплату зарада, накнада и других примања и врши и друге послове из области финансијско-материјалног пословања за потребе скупштине општине, општинског већа, општинске управе,  месних заједница, Дома културе и Туристичке организације; припрема и доставља корисницима буџета упутство за припрему буџета са основним економским смерницама, поступком и динамиком припреме буџета,  као основом за израду предлога финансијских планова, описом планиране политике, проценом прихода и расхода , обимом средстава који може да садржи предлог финансијског плана; анализира предлоге финансијских планова буџетских корисника и усаглашеност са упутством; стара се о поштовању календара буџета локалне власти; врши припрему допунског буџета (ребаланса); врши израду предлога решења о привременом финансирању; обавештава буџетске кориснике о одобреним расположивим апропријацијама  и доноси одобрење (решење) о преусмеравању апропријација; припрема и утврђује тромесечне, месечне и шестомесечне квоте и  разматра захтеве за измену квоте; предлаже привремену обуставу извршења буџета буџетским корисницима; врши пријем и разматрање предлога плана извршења буџета и  доноси и врши измене плана; припрема нацрт решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; отвара консолидовани рачун трезора (за динарска и девизна средства), подрачуне динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебне наменске динарске рачуне корисницима јавних средстава и осталим правним лицима и другим субјектима који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе уређује начин коришћења средстава са подрачуна КРТ-а и  извештава о коришћењу средстава; стара се о пласирању слободних новчаних средстава и обавештава Управу за трезор; припрема захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општине у текућој години са детаљним образложењем оправданости инвестиција због којих настаје прекорачење; врши анализу дугорочне одрживости дуга; води главну књигу трезора и остале пословне књиге са посебном евиденцијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава и помоћне књиге; припрема пројекције и прати прилив прихода и извршење расхода на консолидованом рачуну буџета; управља готовином; прима, заводи и контролише захтеве за плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате; израђује периодичне извештаје и завршни рачун консолидованог рачуна трезора; врши усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор и добављачима; припрема и извршава плаћање; врши мониторинг и евалуацију финансијских планова по програмској методологији; врши управљање имовином (вођење евиденција о основним средствима и пословном простору); врши интерне контролне поступке; припремне радње за спровођење пописа и друге послове у складу са прописима којима се уређује ова област.

Послови за инвестиције и плаћања, обухватају послове праћења инвестиција и плаћања према добављачима,  јавним установама и извођачима радова и послове обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Канцеларија за локални економски развој – обавља послове на организовању израде студије тренутног стања у секторима мала и средња предузећа, пољопривреде, туризма, културе, образовања, развоја система локалне и месне самоуправе, социјалних питања, запошљавања и развоја инфраструктуре,  дефинисање мера и приоритета за развој у наведеним секторима, развијању пројектних идеја у конкретне пројекте у складу са усвојеном стратегијом развоја општине, сарадња и координација активности са министарствима, републичким и локалним институцијама и установама, помоћ и подршка потенцијалним инвеститорима за добијање потребне документације од општинске управе, послове заштите животне средине и послове везане за јединствени регистар непокретности у јавној својини општине Ражањ као и друге послове у складу са законом,

Канцеларија за развој малих и средњих предузећа обавља послове на организовању израде студије тренутног стања у секторима мала и средња предузећа; подстицање развоја путем  промовисања, саветовања и информисања; израда бизнис планова и пројеката;  организовање едукација за привреднике; пружање стручне помоћи правним лицима (малим и средњим  предузећима) приликом оснивања и у реализацији пројеката; ради на стварању базе података( праћење, анализирање и давање извештаја о стању и кретању привредних активниости); учествовање у међународним пројектима и њиховим  имплементацијама; учествовање у изради стратегије развоја малих и средњих предузећа Општине Ражањ; координација и сарадња између привредника и пореске управе; предлаже стимулативне мере за отварање нових малих и средњих преузећа и привлачење инвестиција; успостављања контаката са међународним организацијама и донаторима;  праћење рада јавних предузећа, друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач или којима је поверено обављање комуналне делатности;

Канцеларија за младе  Спроводи и прати локалну омладинску политику и  иницира израду и прати спровођење ЛАП локалне стратегије за младе; успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима омладинске политике која се односи на умрежавање, комуникацију и координацију; учествује у изради локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са НСМ, даје мишљење и прати њихово остваривање; прати рад одговорних за рад са младима и наменско трошење средстава; подстиче активизам младих остварује комуникацију и сарадњу са младима, удружењима младих и за младе у циљу подстицања активизма младих и ствара услове за учешће младих у процесима доношења одлука; иницира припрему, припрема и реализује пројекте и учешће општине у програмима и пројектима за младе; даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине; предлаже буџет за реализацију ЛАП-а; спроводи конкурс за реализацију ЛАП-а; прати реализацију и прикупља извештаје о реализацији пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине; обезбеђује подршку у раду Савета за младе и другим комисијама и радним телима града; прати потребе младих анализом трендова стања и потреба, спроводи истраживања о потребама и проблемима младих у локалној заједници са посебним освртом на рањиве групе младих и степену и квалитету њиховог укључивања; води базу података о активним удружењима младих и за младе, као и неформалним групама у локалној заједници.

Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода врши пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству  у складу са прописима пореског књиговодства за локалне јавне приходе и књижење извршених уплата; канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе; обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате и одлагања плаћања пореског дуга; покретање поступка стечаја; подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са доказима пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело; послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним актима; давање бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза; издавање уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе у вези са локалним јавним приходима; врши припрему нацрта аката којим се утврђују стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода и припрема симулације и моделе по појединим групама обвезника на основу предложеног нацрта; организује јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку прирпеме нацрта аката локалних изворних прихода и остале послове у складу са законом и другим прописима којима се уређује ова област.

Служба за јавне набавке  обавља послове јавних набавки, стара се о спровођењу Закона о јавним набавкама, односно извршење послова који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки, припрему плана набавки за директне кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицање конкуретности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом, спровођење поступака набавки на које се закон не примењује, објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћ директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама на које се закон не примењује; састављање извештаја о закљученим уговорима и спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном законском року наведених извештаја; праћење  реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; обављање других послова у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки и врши друге послове из своје надлежности.

Служба за скупштинске послове обавља стручне и организационе послове за потребе Скупштине општине који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама, пружа помоћ у раду председнику скупштине, обавља стручне и друге послове за потребе радних тела скупштине и одборника, врши коначну редукцију донетих одлука и других прописа на седницама скупштине и њених радних тела, чување изворних докумената о раду скупштине и вођење евиденције о одржаним седницама, давање правних мишљења скупштини, Председнику општине и Општинском већу о законитости правних и других општи аката, пружање стручне помоћи месним заједницама, организује протокол скупштине и стара се о информисаности грађана, издаје „Службени лист Општине Ражањ“ и друге послове из надлежности Скупштине.