О Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У РАЖЊУ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

 12. септембар 2023.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЖАЊ

Број: 361-13/23-01

Датум: 12.9.2023. године

Трг Светог Саве број 33

Телефон: 037/3841-174

Р а ж а њ              

 

Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Ражањ, на основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11,88/13,105/2014,104/2016-др.пропис, 108/2016,113/2017,95/2018 и 153/2020 ) и члана 7. Уредбе о условима и прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС“ број 16/18) и члана 20. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 12/18), објављује

 

О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У РАЖЊУ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас о спровођењу поступка прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања за давање у закуп пословног простора који се налази у стамбено пословном објекту „Моравка“, која се налази на к.п.бр.2187/1 КО Ражањ. Пословни простор је у јавној својини Општине Ражањ, површине 33 м2, ул.Страхиње Симоновића бр. 1, број улаза 9, евиденциони број 14, број посебног дела 9Б, на временски период од  пет (5) година прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

II

     Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва правна и физичка лица која поднесу пријаву за учешће са захтеваним документима (оригинал или оверена копија).

Учесник подноси пријаву за учешће у поступку са основним подацима подносиоца (образац пријаве се може преузети на писарници Општинске управе) У пријави учесник попуњава податке и доставља следећу документацију и то за:

-Физичка лица: у пријави наводи име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ; доставља очитану личну карту.

-Предузетнике: у пријави наводи име и презиме предузетника са подацима-адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број, доставља очитану личну карту, извод из регистра надлежног органа и порески идентификациони број (уколико је у систему ПДВ-а),

- Правна лица: назив и седиште правног лица са подацима МБ, ПИБ идр, доставља копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески идентификациони број (уколико је у систему ПДВ-а);

 

У пријави за учешће наводи се обавезно и :

   непокретност за коју се понуда подноси;

   износ закупнине који се нуди;

   делатност која ће се обављати;

 

Поред напред наведеног уз пријаву се прилаже и:

 

   пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве (уколико има пуномоћника);

   изјава да ће непокретност преузети у виђеном стању уз могућност извођења радова на адаптацији  пословног простора уз претходну сагласност закуподавца;

   изјава о прихватању свих услова из огласа.

   изјава да ће дати средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза;

   Уплату депозита у износу од 5.000 динара, који ће уплатити на рачун општине Ражањ број  840-742155843-80 модел 97 са позивом на број  28-088 (доставити доказ о уплати).Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит биће урачунат у закупнину али му се не враћа ако одустане од понуде, односно не прихвати почетну висину закупнине. Свим учесницима у поступку, осим оном са утврђеном најповољнијом понудом уплаћени депозит ће се вратити у року од 10 дана од дана отварања понуда.

У пријави односно понуди обавезно је навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

 

III

            Место и време увида у документацију о непокретности која се издаје је сваког радног дана у просторијама Општинске управе општине Ражањ,у Одсеку за имовинско правне послове од 12 до 15 часова.

              Непокретност која се издаје у закуп може се разгледати сваког дана за време трајања огласа од 12 до 15 часова уз претходну најаву у Општинској управи општине Ражањ, у Одсеку за имовинско правне послове.

IV

Пријаве  са доказима се подносе у затвореној коверти, лично или препоручено путем поште на адресу Општине Ражањ - Комисији за спровођење поступка давања у закуп  непокретности у јавној својини општине Ражањ, 37215 Ражањ, Трг Светог Саве број 33, са назнаком    “Пријава на оглас за давање у закуп пословног простора 9Б у стамбено пословном објекту «Моравка»  прикупљањем писмених понуда“.

Благовременим  сматраће се  пријаве које буду достављене писарници Општинске управе општине Ражањ  у року од  10 (десет) дана од дана објављивања огласа у дневном листу „ДАНАС односно до 25. 09.2023. године до 15.часова.

Непотпуне и неблаговремене  пријаве биће одбачене.

 

IV

Почетна односно најнижа цена  закупа по м2 износи 150 динара месечно (друга зона).

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда.

Закупнина се плаћа у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан фактурисања.

            Пословни простор у јавној својини даје се у закуп лицу које понуди највиши износ закупнине.

V

Закупнина се плаћа  унапред и то до петог (5) у месецу за текући  месец.

 

VI 

Отварање понуда ће се одржати пред  Комисијом, дана 26.09.2023. године, са почетком у 10 часова у малој сали Општинске управе општине Ражањ, адреса Трг Светог Саве број 33 и то уколико буде благовремено достављена најмање једна исправна пријава.

 

VII

Закупац не може пословни простор из тачке I овог огласа се давати у подзакуп.

 

VIII

Закупац пословног простора, за време трајања закупа, може да врши реконструкцију и адаптацију истог, у складу са важећим прописима.

Предмер наведених радова врши овлашћено лице, што је основ за признавање улагања.

 

IX

Након спроведеног поступка председник општине донеће решење о давању у закуп и по коначности решења закључити Уговор о закупу са закупцем.

 

X

Овај  Оглас oбјавити у „ Службеном листу општине Ражањ“, на огласној табли, званичном сајту Општине Ражањ и у дневним новинама „ДАНАС“.

 

                                                                                                                                                     

 Председник  Комисије

                                                                                                                                           Ивана  Здравковић, с.р.