Јавни конкурс за попуњавање положаја

 15. новембар 2022.


 

На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.зако , 47/2018 и 111/2021- др. закон) члана 49. став 2. и члана 95. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 95/18 и 114/21), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник Републике Србије “,број 95/2016 и 12/2022) члана 69. став 1. тачка 12. и члана 86. Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 1/19), Општинско веће општине Ражањ оглашава 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

            I Орган у коме се раднo местo попуњава:

            Општинска управа општине Ражањ, Трг Светог Саве бр.33.

 

            II Положај који се попуњава:

            Начелник Општинске управе општине Ражањ - положај у I групи

            Опис послова: представља Општинску управу; координира и усмерава рад општинске управе; предлаже Општинском већу доношење Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи; поставља руководиоце унутрашњих организационих јединица општинске управе; поставља општинске  инспекторе; решава о правима, обавезама и одговорностима запослених у општинској управи из области радних односа у складу са законом; подноси извештај о раду Општинске управе Општинском већу и Скупштини општине; доноси одлуку о распореду, почетку и завршетку радног времена у Општинској управи; решава сукоб надлежности  између организационих јединица општинске управе; закључује уговоре о вршењу привремених или повремених послова и друге уговоре који су у вези са обављањем послова из делокруга општинске управе у складу са Законом, статутом и другим актима скупштине општине и њених органа; врши и друге послове који су му законом, статутом и другим актима Скупштине Општинског већа и Председника општине стављени у надлежност.

 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци. 

 Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018 и 111/21-др.закон), Закона о буџетском систему („Сл. гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010...103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,149/20,118/21 и 118/21-др.закон), Закона о општем управном поступку („Сл. гласник Републике Србије “, број 18/16 и 95/18-аут.тумачење), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник Републике Србије “, број 21/16, 113/2017, 113-2017-др.закон, 95/18 и 114/21), Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник Републике Србије “, број 62/2006,47/2011,93/2012, 83/2016, 104/2016-др.закон,95/2018-др.закон и 111/2021-др.закон), као и других области из делокруга локалне самоуправе, стручна оспособљеност за рад на положају вештина комуникације. Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће, у усменом разговору и кроз увид у податке из пријаве. Конкурсна комисија и евентуално стручна лица која ће се ангажовати за потребе Конкурсне комисије. О времену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће бити писмено обавештен, као и путем mail адресе или телефонским позивом.

 

            III Место рада: Ражањ, Трг Светог Саве бр.33. 

 

            IV Општи услови за положај: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да има прописано образовање, да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

            V Трајање рада на положају: Рад на положају траје пет година. 

                       

            VI Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве

            Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“ које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

            Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, а по могућству и mail адресу, затим податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава мора бити својеручно потписана.

            VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

            - изјава којом се кандидат опредељује: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам (пример изјаве се може преузети у писарници Општинске управе општине Ражањ и интернет презентацији Општине Ражањ https://www.razanj.ls.gov.rs/.

            - уверењe о држављанству (не старије од 6 месеци);

            - извод из матичне књиге рођених;

            - дипломa или уверењe којим се потврђује стручна спрема;

            - уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту);

            - доказ о најмање пет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

            - доказ да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;

            - уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

 

            Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

            Одредбама чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аут.тумачење) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

            VIII Адреса на коју се подносе пријаве

            Пријаве на конкурс подносе се Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја - начелник Општинске управе, преко Општинске управе, на адресу: Општинска управа, Трг Светог Савебр.33, лично или путем препоручене пошиљке, са назнаком „За Јавни конкурс за попуњавање положаја - начелник Општинске управе општине Ражањ - не отварати“.

 

            IX Лице које је задужено за обавештења о конкурсу

            Ивана Величковић, број телефона : 064/886-77-02 сваког радног дана од 11 до 15.00 часова.

                     

            X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак

            Са кандидатима чије су пријаве благовремене допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази  и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту обавиће се провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују и изборном поступку, О тачном времену и месту провере кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

 

            XI Напомене

            Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене.

 Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Ражањ https://www.razanj.ls.gov.rs/.Обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас, објавиће се у дневним новинама „Данас“које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ

 

 

Број:111-29/22-01                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК

Датум:10.11.2022. године                                                                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Р а ж а њ                                                                                                                                  Добрица Стојковић         

                                                                                                        

                                                                                                                

Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Ражањ објављено је дана 15.11.2022. године у дневним новинама „Данас“ које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.